Privacybeleid

Trafficpepper v.o.f. (“Trafficpepper”), die alle merken en producten van Trafficpepper omvat, is zich ervan bewust dat u wellicht wilt weten hoe uw persoonlijk gegevens, zoals uw naam, adres, telefoon- en faxnummers of e-mailadres worden behandeld als u die doorgeeft aan Trafficpepper. Wij hebben dit Privacybeleid uitgewerkt om u uit te leggen hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken en u te wijzen op alle voorzorgsmaatregelen die wij binnen de grenzen van de redelijkheid nemen om de vertrouwelijkheid en de veiligheid van uw gegevens te vrijwaren.

 

Door het plaatsen van een bestelling en een beroep te doen op onze diensten stemt u in met de verzameling van uw persoonlijke gegevens en de gebruiksvoorwaarden zoals die zijn beschreven in dit privacybeleidsdocument, dat wij van tijd tot tijd aanpassen. Wij behouden ons het recht voor ons privacybeleid aan te passen en verzoeken u dan ook dit privacybeleidsdocument regelmatig te raaplegen om kennis te nemen van mogelijke aanpassingen. Wij plaatsen nieuw beleid op onze websites en passen steeds de datum aan in de laatste paragraaf van het beleid.

De voorwaarden in dit privacybeleidsdocument doen op geen enkele manier afbreuk aan de bepalingen van een mogelijk contract dat u met ons zou hebben afgesloten en de bepalingen daarin die voorrang hebben op de voorwaarden in dit Privacybeleidsdocument.


1. Verplichting tot geheimhouding 

Trafficpepper verzamelt noch verwerkt persoonlijke gegevens die u ons niet vrijwillig hebt verstrekt. Wij garanderen u dat wij beantwoorden aan strenge veiligheids- en privacyvoorschriften en verzekeren u dat uw persoonlijke gegevens behandeld worden met volledige eerbiediging van alle erkende internationale wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van gegevens.


2. Gebruiksdoeleinden van uw persoonlijke gegevens

Trafficpepper verzamelt en verwerkt uw persoonlijke gegevens slechts voor specifieke en beperkte doeleinden waarvan wij u op de hoogte stellen wanneer u gebruik wenst te maken van bepaalde diensten die aangeboden worden. Zo moeten wij bijvoorbeeld uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken om u onze producten of diensten te kunnen leveren, om ze te kunnen factureren, om uw krediet te verifiëren, om producten of diensten op de markt te brengen die u, naar wij hopen, wel zouden kunnen interesseren, om uw sollicitatie te kunnen verwerken, om u nieuwsbrieven te kunnen toezenden of om met u te kunnen communiceren. Daarnaast kunnen wij uwpersoonlijke gegevens gebruiken om ten bate van onze bezoekers en klanten de efficiëntie van onze diensten na te gaan en te verbeteren. Wij kunnen ze gebruiken voor onze interne statistieken of andere beheersdoeleinden, om de belangstelling van onze klanten te peilen, en ook om het koopgedrag van en de trends bij onze klanten te bepalen en beter de ontwikkelingen van onze producten en onze marketingstrategieën te kunnen vastleggen. Door ons uw persoonlijke gegevens toe te zenden stemt u uitdrukkelijk in met deze aanwending. Trafficpepper bewaart uw persoonlijke gegevens slechts gedurende die periode die redelijkerwijs nodig is om deze doelstellingen te bereiken en dat conform de wettelijke en ethische bepalingen met betrekking tot de meldingsplicht en de bewaring van documenten.

De meeste van onze diensten vereisen geen enkele vorm van registratie, zodat u onze websites kunt bezoeken zonder ons te laten weten wie u bent. Sommige diensten vereisen echter wel registratie.

Als u zich bij ons registreert, kunt u bepaalde velden (waarvan sommige verplicht zijn en andere optioneel) invullen en een gebruikersnaam en wachtwoord kiezen. Als u er in deze gevallen voor kiest gegevens achter te houden die wij van u verlangen, is toegang tot bepaalde delen van onze websites niet gegarandeerd en kunnen wij mogelijk uw vragen niet beantwoorden.


3. Niet openbaar maken van informatie
 

Uw persoonlijke gegevens worden door Trafficpepper nooit verkocht aan, verhuurd aan, gedeeld met of op enigerlei andere manier doorgegeven aan derden die vreemd zijn aan Trafficpepper en haar merken en producten, behalve indien wettelijke of administratieve bepalingen dit vereisen. In sommige gevallen echter kunnen de persoonlijke gegevens doorgegeven worden aan derden die handelen voor rekening van of namens Trafficpepper voor verdere verwerking conform de doeleinden waarvoor ze werden verzameld.

Wanneer voor om het even welke reden de verspreiding van persoonlijke gegevens aan derden nuttig of noodzakelijk is, garandeert Trafficpepper dat deze derden hetzelfde beveiligingsniveau kunnen garanderen en eist Trafficpepper een contractuele waarborg dat deze derden de persoonlijke gegevens slechts met het door u toegestane oogmerk zullen verwerken en dit met alle vereiste discretie en beveiliging.


4. Toegangsrecht

Wij trachten ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens juist en volledig zijn.

U hebt het recht tot inzage van uwpersoonlijk gegevens om ze aan te passen of uit ons bestand te laten schrappen door contact op te nemen met Trafficpepper via het contactformulier. Uw aanvraag zal behandeld worden met passende snelheid en precisie.


5. Veiligheid en vertrouwelijkheid
 

Wij doen alles wat redelijkerwijs binnen onze mogelijkheden ligt om te verhinderen dat uw persoonlijke gegevens geraadpleegd worden door derden die niet handelen voor rekening van of namens Trafficpepper en er niet mee hebben ingestemd uw persoonlijke gegevens met de nodige discretie en beveiliging te behandelen. De toegang tot persoonlijke gegevens is beperkt tot het trafficpepperteam, dat strenge privacyvoorschriften naleeft bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens te waarborgen die Trafficpepper online verzamelt, gebruiken wij gegevensnetwerken die onder andere beschermd worden door wachtwoorden en door in de sector gangbare firewalls. Hoewel wij getracht hebben websites te maken die veilig, betrouwbaar en het vertrouwen van onze bezoekers waard zijn, willen wij u er wel aan herinneren dat over het algemeen het internet niet beschouwd wordt als een omgeving die volledig veilig is. De vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die u verstrekt of van het materiaal dat via onze websites of via e-mail verzonden wordt, kan dan ook niet door Trafficpepper gegarandeerd worden. Wij kunnen dan ook geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor, noch de veiligheid waarborgen van uw persoonlijke gegevens op het internet.


6. Overbrenging van persoonlijke gegevens naar het buitenland
 

Trafficpepper is gevestigd in Nederland, maar kan uw persoonlijke gegevens naar een andere gegevensbank overbrengen van externe partners die zich ertoe hebben verbonden te waken over hun vertrouwelijkheid en beveiliging en die zich bevinden buiten het land waar u verblijft. Indien het beveiligingsniveau voor persoonlijke gegevens in een bepaald land niet beantwoordt aan de internationaal erkende normen, vergewissen wij ons ervan dat de verzending van persoonlijke gegevens naar onze gegevensbanken in dat land in dezelfde mate beveiligd wordt en dat van een verzending van persoonlijke gegevens naar derden in dat land geen sprake kan zijn. Door uw persoonlijke gegevens in te voeren geeft u uitdrukkelijk uw toestemming voor mogelijke verzending naar externe partners van Trafficpepper, en ook voor hun verzending over de landsgrenzen.


7. Naamloze gegevens en “cookies”

De meeste informatie die wij op onze websites verzamelen, is anoniem van aard. Wanneer u onze websites bezoekt, verzamelen wij geen persoonlijke gegevens die niet uitdrukkelijk, vrijwillig en bewust door uw toedoen zijn verstrekt. De naamloze informatie wordt door Trafficpepper verwerkt om de inhoud van deze websites te verbeteren, om ze beter aan te passen aan de wensen van onze bezoekers en om meer te weten te komen over die bezoekers en over de manier hoe ze deze websites gebruiken. Om anonieme informatie te verzamelen, zoals het type browser, het besturingssysteem, de datum of het uur van het bezoek, kan Trafficpepper “cookies” gebruiken. Cookies op zich kunnen niet gebruikt worden om de identiteit van de gebruiker te achterhalen. Een cookie is een klein informatiebestand dat naar uw browser wordt gestuurd en opgeslagen wordt op de harde schijf van uw computer.

8. “Spamming”

Trafficpepper doet op generlei wijze aan “spamming”. “Spamming” kan men omschrijven als het ongevraagd, herhaaldelijk en in grote hoeveelheden verzenden van e-mails, meestal van publicitaire aard, aan personen met wie de verzender geen enkel voorafgaandelijk contact heeft gehad of die kenbaar hebben gemaakt dergelijke boodschappen niet te willen ontvangen. Wanneer wij echter van oordeel zijn dat een van onze producten voor u van belang kan zijn, dan zullen wij u via e-mail daarvan op de hoogte stellen, waarbij we u ook de keus laten deze dienst te weigeren.


9. Persoonlijk gegevens en kinderen

Uit respect voor de privé-sfeer en conform de wetgeving inzake bescherming van minderjarigen hoeven kinderen jonger dan 18 op onze websites geen enkel persoonlijk gegeven te verstrekken. Trafficpepper wil niet voorbedacht persoonlijke gegevens van minderjarigen jonger dan 18 verzamelen, noch wil het die gebruiken of verspreiden zonder voorafgaande toestemming van een persoon die de ouderlijke macht uitoefent (ouders, voogd).

Onze websites bereiken een ruim publiek en zijn noch ontworpen, noch bedoeld om persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 18 te verzamelen. Wij verzoeken de ouders wel toezicht te houden op hun kinderen wanneer deze surfen op het internet.


10. Links naar andere websites 

Bij wijze van service naar onze klanten toe kunnen onze websites hyperlinks bevatten naar andere websites die noch beheerd, noch gecontroleerd worden door Trafficpepper. Trafficpepper kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze websites, noch voor de gegevensbeveiliging door de derden die ze beheren. Gelieve ook te noteren dat deze gegevensbeveiliging kan verschillen van de beveiliging waarover in dit privacybeleidsdocument wordt gesproken. Wij raden u dan ook aan hun beleid op dit vlak te controleren en te taxeren voor u uw persoonlijke gegevens aan hen toevertrouwt.


11. Contact met
Trafficpepper

Indien u vragen of klachten heeft met betrekking tot onze eerbiediging van dit privacybeleid, of indien u ons aanbevelingen of opmerkingen wenst toe te zenden om de kwaliteit van dit privacybeleid te verbeteren, gelieve dan contact op te nemen met Trafficpepper via het contactformulier op de websites. Wij verzekeren u dat wij al het mogelijke doen om voortdurend de beveiliging en veiligheid te verzekeren van de persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt.

Voor meer informatie over het gebruik van onze websites verzoeken wij u tevens aandachtig onze “Gebruiksvoorwaarden” te lezen.

 

Gebruiksvoorwaarden

1   Acceptatie en aanpassing van de gebruiksvoorwaarden
    1.1 De onderhavig gebruiksvoorwaarden (de “gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van de websites (de “websites”) van Trafficpepper v.o.f. (“Trafficpepper”). Door uzelf toegang te verschaffen tot onze websites, erop te navigeren en er gebruik van te maken, verklaart u deze gebruiksvoorwaarden, die wij van tijd tot tijd kunnen aanpassen, zonder enig voorbehoud te hebben gelezen en begrepen en te accepteren.
    1.2 Als wij besluiten onze gebruiksvoorwaarden te wijzigen, zullen wij een nieuwe versie op onze websites plaatsen. Wij nodigen u dan ook uit deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te raadplegen, zodat u kennis kunt nemen van eventuele aanpassingen.
       
   Auteursrecht en intellectueel eigendom
    2.1 De inhoud van onze websites en met name, maar niet uitsluitend, de teksten, merken, logo’s, schema’s, foto’s, video’s, geluiden, muziek, indeling, designs, knowhow, technologieën, producten en processen, zijn eigendom van Trafficpepper of worden gebruikt met toestemming van de eigenaren, en kunnen dienovereenkomstig beschermd zijn door auteursrecht, handelsmerken, octrooien en alle andere intellectuele of industriële eigendomsrechten die op grond van toepasselijke wetgeving worden erkend.
    2.2  Behoudens het bepaalde in artikel 3 hierna kan geen enkel onderdeel van onze websites aldus worden uitgelegd dat u op grond daarvan een vergunning of recht wordt verleend om enig onderdeel van onze websites te gebruiken.
       
  Gebruik van de websites
    3.1 U mag de inhoud van onze websites uitsluitend downloaden, weergeven of afdrukken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, met behoud en onder vermelding van alle verklaringen inzake auteursrecht of andere verklaringen inzake eigendomsrechten die onderdeel zijn van de informatie of enig ander materiaal dat u downloadt. Alle andere gebruiksdoeleinden, waaronder het geheel of gedeeltelijk en op enigerlei wijze verveelvoudigen, wijzigen, verspreiden, verzenden of uitzenden van de inhoud van de websites, zijn streng verboden, behalve na voorafgaande schriftelijke toestemming van Trafficpepper.
    3.2 Trafficpepper garandeert niet dat door uw gebruik van een onderdeel van zijn websites geen rechten van derden worden geschonden.
       
4   Als niet-vertrouwelijk beschouwde informatie
    4.1 Alle persoonlijke gegevens en informatie die u via het internet naar onze websites verzendt, worden beschermd en behandeld in overeenstemming met ons privacybeleid. Trafficpepper nodigt u uit het privacybeleid aandachtig door te lezen alvorens ons dergelijke persoonlijke gegevens en informatie toe te sturen.
    4.2 Alle andere informatie of materiaal die/dat u per elektronische post of anderszins via het internet naar Trafficpepper verzendt, zoals gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, afbeeldingen en dergelijke, wordt behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd. Alles wat u verzendt of uploadt, wordt eigendom van Trafficpepper en kan vrijelijk worden gebruikt voor enigerlei doel, met inbegrip van maar niet beperkt tot het verveelvoudigen, openbaarmaken, verzenden, publiceren, uitzenden en uploaden ervan. Het staat Trafficpepper met name vrij alle ideeën, concepten, knowhow of technieken in de informatie die u naar de websites verzendt voor enigerlei doel te gebruiken, met inbegrip van maar niet beperkt tot het ontwikkelen, vervaardigen, promoten en verhandelen van producten op basis van dergelijke informatie. Bij zulk gebruik ontvangt noch de verstrekker van de informatie noch een derde een vergoeding.
    4.3 Door informatie te verzenden, garandeert u dat u de eigenaar bent van het verzonden materiaal en/of de verzonden inhoud, dat het materiaal en/of de inhoud niet lasterlijk is en dat het gebruik ervan door Trafficpepper geen inbreuk maakt op eventuele rechten van derden. Trafficpepper is geenszins verplicht de verstrekte informatie te gebruiken.
       
5   Afwijzen van garanties
    5.1 Onverminderd artikel 6 hierna worden alle materiaal, alle gegevens en alles wat u aantreft op de websites “in de huidige staat” aangeboden, naar gelang de beschikbaarheid ervan, en zonder enigerlei expliciete of impliciete garantie, met inbegrip van onder andere de impliciete garantie van verhandelbaarheid of geschiktheid van een bepaald doel.
    5.2 Trafficpepper garandeert niet dat zijn websites of de inhoud ervan aan uw verwachtingen voldoen en ononderbroken, tijdig, veilig en foutvrij beschikbaar zijn.
    5.3 Sommige rechtsgebieden staan bepaalde beperkingen van garanties niet toe, zodat sommige van de bovenstaande uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing zijn.
    5.4 Uit schriftelijke of mondelinge adviezen of informatie verkregen van Trafficpepper tijdens het gebruik van de op de websites beschikbaar gestelde diensten vloeien geen garanties voort die niet uitdrukkelijk in de onderhavige gebruiksvoorwaarden zijn vermeld.
       
6   Beperkingen van aansprakelijkheid
    6.1 U bezoekt, gebruikt en navigeert op onze websites geheel voor eigen risico.
    6.2 U verklaart en stemt ermee in dat, voor zover toepasselijke regelgeving zulks toelaat, Trafficpepper, of andere onder andere ondernemingen die betrokken zijn bij het creëren, produceren of opleveren van de websites niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele directe, indirecte, gevolg- of reputatieschade, kosten, verliezen, omzet- of winstderving of enigerlei schulden (ook als Trafficpepper het ontstaan van dergelijke schade bekend was of bekend had kunnen zijn), die kunnen voortvloeien uit uw toegang tot of gebruik van, of juist het niet kunnen gebruiken van, de websites of de inhoud daarvan.
    6.3 Alle materiaal dat wordt gedownload of op enigerlei andere wijze wordt verkregen tijdens het gebruik van onze websites is geheel voor eigen risico. Trafficpepper aanvaardt geen aansprakelijkheid  voor mogelijke (virus)schade aan uw computerapparatuur of andere eigendommen als gevolg van door u bezochte, gebruikte of gedownloade onderdelen op de websites van Trafficpepper, of als gevolg van het illegaal binnendringen in de ICT-systemen.
    6.4 Trafficpepper behoudt zich het recht voor om enige of alle functies van zijn websites te onderbreken of te beëindigen. Trafficpepper aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor enige onderbreking of beëindiging van enige of alle functies van zijn websites als gevolg van acties of verzuimen van Trafficpepper of enige derde.
       
  Aanpassing van informatie
    De inhoud van onze websites kan onnauwkeurigheden of fouten bevatten. Trafficpepper behoudt zich het recht voor om de inhoud te eniger tijd te wijzigen, te corrigeren en/of te verbeteren zonder voorafgaande kennisgeving, maar aanvaardt geen verantwoordelijkheid om zulks te doen.
       
8   Beschikbaarheid van producten/diensten
    Onze websites kunnen informatie over Trafficpepper producten en diensten bevatten die niet allemaal op elke locatie beschikbaar zijn. Een verwijzing naar een Trafficpepper dienst, product of service op de websites impliceert niet dat dat product of die dienst of service op uw locatie beschikbaar is of zal zijn.
       
9   Links
    Onze websites kunnen, als service voor onze bezoekers, hyperlinks bevatten naar andere websites die niet worden geëxploiteerd of gecontroleerd door TrafficpepperTrafficpepper kan niet worden geacht verantwoordelijk te zijn voor deze sites en wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de inhoud, wettigheid, juistheid of functies ervan.
       
10   Overig
    10.1 De onderhavige gebruiksvoorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen Trafficpepper en uzelf betreffende de toegang tot en het gebruik van de websites en de inhoud ervan. Alle andere voorwaarden van Trafficpepper die van toepassing zijn op de relaties tussen Trafficpepper en u, met name met betrekking tot een dienst of de aankoop van een product, zijn een aanvulling op de gebruiksvoorwaarden; indien de voorwaarde met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleren de andere voorwaarden boven deze gebruiksvoorwaarden.
    10.2 Wanneer Trafficpepper geen stappen onderneemt als u een van de verplichtingen in de gebruiksvoorwaarden schendt, of wanneer Trafficpepper geen recht uitoefent dat op grond van de gebruiksvoorwaarden of de wetgeving aan Trafficpepper is toegekend, betekent zulks niet dat Trafficpepper afstand doet van zijn mogelijkheid om zijn rechten alsnog uit te oefenen.
    10.3 Indien enige bepaling van de gebruiksvoorwaarden op grond van bestaande of toekomstige wettelijke of bestuursrechtelijke voorschriften, of in een rechterlijke uitspraak, als onwettig wordt beschouwd, wordt een dergelijke bepaling als ongeschreven aangemerkt; alle andere bepalingen van de gebruiksvoorwaarden tussen u en Trafficpepper blijven bindend.
    10.4 De titels van de bepalingen van de gebruiksvoorwaarden zijn slechts opgenomen voor de leesbaarheid en zijn geenszins van invloed op de voorwaarden.

 

Versie :   mei 2013
       
Rabobank :   180557408
IBAN :   NL70RABO0180557408
KvK :   57132208
BTW :   NL852450977B01
       
©Trafficpepper v.o.f. Alle rechten voorbehouden