Gebruiksvoorwaarden

1   Acceptatie en aanpassing van de gebruiksvoorwaarden
    1.1 De onderhavig gebruiksvoorwaarden (de “gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van de websites (de “websites”) van Trafficpepper v.o.f. (“Trafficpepper”). Door uzelf toegang te verschaffen tot onze websites, erop te navigeren en er gebruik van te maken, verklaart u deze gebruiksvoorwaarden, die wij van tijd tot tijd kunnen aanpassen, zonder enig voorbehoud te hebben gelezen en begrepen en te accepteren.
    1.2 Als wij besluiten onze gebruiksvoorwaarden te wijzigen, zullen wij een nieuwe versie op onze websites plaatsen. Wij nodigen u dan ook uit deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te raadplegen, zodat u kennis kunt nemen van eventuele aanpassingen.
       
   Auteursrecht en intellectueel eigendom
    2.1 De inhoud van onze websites en met name, maar niet uitsluitend, de teksten, merken, logo’s, schema’s, foto’s, video’s, geluiden, muziek, indeling, designs, knowhow, technologieën, producten en processen, zijn eigendom van Trafficpepper of worden gebruikt met toestemming van de eigenaren, en kunnen dienovereenkomstig beschermd zijn door auteursrecht, handelsmerken, octrooien en alle andere intellectuele of industriële eigendomsrechten die op grond van toepasselijke wetgeving worden erkend.
    2.2  Behoudens het bepaalde in artikel 3 hierna kan geen enkel onderdeel van onze websites aldus worden uitgelegd dat u op grond daarvan een vergunning of recht wordt verleend om enig onderdeel van onze websites te gebruiken.
       
  Gebruik van de websites
    3.1 U mag de inhoud van onze websites uitsluitend downloaden, weergeven of afdrukken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, met behoud en onder vermelding van alle verklaringen inzake auteursrecht of andere verklaringen inzake eigendomsrechten die onderdeel zijn van de informatie of enig ander materiaal dat u downloadt. Alle andere gebruiksdoeleinden, waaronder het geheel of gedeeltelijk en op enigerlei wijze verveelvoudigen, wijzigen, verspreiden, verzenden of uitzenden van de inhoud van de websites, zijn streng verboden, behalve na voorafgaande schriftelijke toestemming van Trafficpepper.
    3.2 Trafficpepper garandeert niet dat door uw gebruik van een onderdeel van zijn websites geen rechten van derden worden geschonden.
       
4   Als niet-vertrouwelijk beschouwde informatie
    4.1 Alle persoonlijke gegevens en informatie die u via het internet naar onze websites verzendt, worden beschermd en behandeld in overeenstemming met ons privacybeleid. Trafficpepper nodigt u uit het privacybeleid aandachtig door te lezen alvorens ons dergelijke persoonlijke gegevens en informatie toe te sturen.
    4.2 Alle andere informatie of materiaal die/dat u per elektronische post of anderszins via het internet naar Trafficpepper verzendt, zoals gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, afbeeldingen en dergelijke, wordt behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd. Alles wat u verzendt of uploadt, wordt eigendom van Trafficpepper en kan vrijelijk worden gebruikt voor enigerlei doel, met inbegrip van maar niet beperkt tot het verveelvoudigen, openbaarmaken, verzenden, publiceren, uitzenden en uploaden ervan. Het staat Trafficpepper met name vrij alle ideeën, concepten, knowhow of technieken in de informatie die u naar de websites verzendt voor enigerlei doel te gebruiken, met inbegrip van maar niet beperkt tot het ontwikkelen, vervaardigen, promoten en verhandelen van producten op basis van dergelijke informatie. Bij zulk gebruik ontvangt noch de verstrekker van de informatie noch een derde een vergoeding.
    4.3 Door informatie te verzenden, garandeert u dat u de eigenaar bent van het verzonden materiaal en/of de verzonden inhoud, dat het materiaal en/of de inhoud niet lasterlijk is en dat het gebruik ervan door Trafficpepper geen inbreuk maakt op eventuele rechten van derden. Trafficpepper is geenszins verplicht de verstrekte informatie te gebruiken.
       
5   Afwijzen van garanties
    5.1 Onverminderd artikel 6 hierna worden alle materiaal, alle gegevens en alles wat u aantreft op de websites “in de huidige staat” aangeboden, naar gelang de beschikbaarheid ervan, en zonder enigerlei expliciete of impliciete garantie, met inbegrip van onder andere de impliciete garantie van verhandelbaarheid of geschiktheid van een bepaald doel.
    5.2 Trafficpepper garandeert niet dat zijn websites of de inhoud ervan aan uw verwachtingen voldoen en ononderbroken, tijdig, veilig en foutvrij beschikbaar zijn.
    5.3 Sommige rechtsgebieden staan bepaalde beperkingen van garanties niet toe, zodat sommige van de bovenstaande uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing zijn.
    5.4 Uit schriftelijke of mondelinge adviezen of informatie verkregen van Trafficpepper tijdens het gebruik van de op de websites beschikbaar gestelde diensten vloeien geen garanties voort die niet uitdrukkelijk in de onderhavige gebruiksvoorwaarden zijn vermeld.
       
6   Beperkingen van aansprakelijkheid
    6.1 U bezoekt, gebruikt en navigeert op onze websites geheel voor eigen risico.
    6.2 U verklaart en stemt ermee in dat, voor zover toepasselijke regelgeving zulks toelaat, Trafficpepper, of andere onder andere ondernemingen die betrokken zijn bij het creëren, produceren of opleveren van de websites niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele directe, indirecte, gevolg- of reputatieschade, kosten, verliezen, omzet- of winstderving of enigerlei schulden (ook als Trafficpepper het ontstaan van dergelijke schade bekend was of bekend had kunnen zijn), die kunnen voortvloeien uit uw toegang tot of gebruik van, of juist het niet kunnen gebruiken van, de websites of de inhoud daarvan.
    6.3 Alle materiaal dat wordt gedownload of op enigerlei andere wijze wordt verkregen tijdens het gebruik van onze websites is geheel voor eigen risico. Trafficpepper aanvaardt geen aansprakelijkheid  voor mogelijke (virus)schade aan uw computerapparatuur of andere eigendommen als gevolg van door u bezochte, gebruikte of gedownloade onderdelen op de websites van Trafficpepper, of als gevolg van het illegaal binnendringen in de ICT-systemen.
    6.4 Trafficpepper behoudt zich het recht voor om enige of alle functies van zijn websites te onderbreken of te beëindigen. Trafficpepper aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor enige onderbreking of beëindiging van enige of alle functies van zijn websites als gevolg van acties of verzuimen van Trafficpepper of enige derde.
       
  Aanpassing van informatie
    De inhoud van onze websites kan onnauwkeurigheden of fouten bevatten. Trafficpepper behoudt zich het recht voor om de inhoud te eniger tijd te wijzigen, te corrigeren en/of te verbeteren zonder voorafgaande kennisgeving, maar aanvaardt geen verantwoordelijkheid om zulks te doen.
       
8   Beschikbaarheid van producten/diensten
    Onze websites kunnen informatie over Trafficpepper producten en diensten bevatten die niet allemaal op elke locatie beschikbaar zijn. Een verwijzing naar een Trafficpepper dienst, product of service op de websites impliceert niet dat dat product of die dienst of service op uw locatie beschikbaar is of zal zijn.
       
9   Links
    Onze websites kunnen, als service voor onze bezoekers, hyperlinks bevatten naar andere websites die niet worden geëxploiteerd of gecontroleerd door TrafficpepperTrafficpepper kan niet worden geacht verantwoordelijk te zijn voor deze sites en wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de inhoud, wettigheid, juistheid of functies ervan.
       
10   Overig
    10.1 De onderhavige gebruiksvoorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen Trafficpepper en uzelf betreffende de toegang tot en het gebruik van de websites en de inhoud ervan. Alle andere voorwaarden van Trafficpepper die van toepassing zijn op de relaties tussen Trafficpepper en u, met name met betrekking tot een dienst of de aankoop van een product, zijn een aanvulling op de gebruiksvoorwaarden; indien de voorwaarde met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleren de andere voorwaarden boven deze gebruiksvoorwaarden.
    10.2 Wanneer Trafficpepper geen stappen onderneemt als u een van de verplichtingen in de gebruiksvoorwaarden schendt, of wanneer Trafficpepper geen recht uitoefent dat op grond van de gebruiksvoorwaarden of de wetgeving aan Trafficpepper is toegekend, betekent zulks niet dat Trafficpepper afstand doet van zijn mogelijkheid om zijn rechten alsnog uit te oefenen.
    10.3 Indien enige bepaling van de gebruiksvoorwaarden op grond van bestaande of toekomstige wettelijke of bestuursrechtelijke voorschriften, of in een rechterlijke uitspraak, als onwettig wordt beschouwd, wordt een dergelijke bepaling als ongeschreven aangemerkt; alle andere bepalingen van de gebruiksvoorwaarden tussen u en Trafficpepper blijven bindend.
    10.4 De titels van de bepalingen van de gebruiksvoorwaarden zijn slechts opgenomen voor de leesbaarheid en zijn geenszins van invloed op de voorwaarden.

 

Versie :   mei 2013
       
Rabobank :   180557408
IBAN :   NL70RABO0180557408
KvK :   57132208
BTW :   NL852450977B01
       
©Trafficpepper v.o.f. Alle rechten voorbehouden