Algemene verkoopvoorwaarden

Hieronder vindt u de algemene verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op de aankoop van uw Trafficpepper wielhanger en accessoires.


1.     
Aanbiedingen en bestellingen

1.1.   Alle aanbiedingen van Trafficpepper, hoe ook, zijn vrijblijvend. Trafficpepper heeft het recht een bestelling te weigeren indien de klant nog niet aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan.

1.2.   Alle bestellingen van Trafficpepper wielhangers en (overige) accessoires moeten gericht zijn aan Trafficpepper (Trafficpepper v.o.f., Kreeft 6, 4501 HV, Oostburg), waarbij het gewenste aantal dient te worden doorgegeven.


2.     
Levering en transport

2.1.   Verzending vindt plaats voor risico van Trafficpepper, doch geheel voor rekening van de koper.

2.2.   Trafficpepper spant zich in om (af) levering binnen 5 werkdagen na de werkdag van ontvangst van de bestelling te laten plaatsvinden. Overschrijding van deze termijn verleent de koper nimmer enig recht, tenzij de overschrijding meer dan 10 dagen duurt.

2.3.   De koper dient de zaken te controleren bij aflevering op gebreken, juiste aantallen en soort. Reclames omtrent direct waarneembare gebreken in/aan de levering c.q. zaken dienen door de koper direct, doch uiterlijk op de vijfde dag na de dag van aflevering bij Trafficpepper te zijn ingediend door middel van een daartoe strekkende aangetekend schrijven. Daarna en/of zonder aangetekend schrijven wordt de koper geacht de zaken te hebben aanvaard in goede en overeengekomen staat, soort en aantallen.


3.     
Toepassing en gebruik

Koper dient zich voor het gebruik van de Trafficpepper wielhanger en (overige) accessoires op de hoogte te stellen van de toepassing en het correcte gebruik van de Trafficpepper wielhanger en (overige) accessoires. Trafficpepper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot reclames aangaande foutief, ongeoorloofd of welk gebruik dan ook, anders dan waar de Trafficpepper wielhanger en (overige) accessoires voor bedoeld zijn.

 
4.      Prijzen, eigendomsvoorbehoud en betaling

4.1.   Bestellingen worden in rekening gebracht tegen prijzen zoals die gelden op de dag van de bestelling.

4.2.   De facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden betaald door de koper. Al dan niet terechte reclames geven de koper niet het recht op opschorting van enige betaling of enige schuldvergelijking.

4.3.   De eigendom van de geleverde zaken gaat niet over voordat al het door de koper aan de verkoper verschuldigde, uit welken hoofde dan ook, is voldaan.

4.4.   Bij niet-, niet-tijdige of niet behoorlijke betaling is al wat de koper verder nog verschuldigd is onmiddellijk opeisbaar zonder sommatie of ingebrekestelling, in welk geval de koper jegens Trafficpepper een boeterente is verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, alsmede alle buitengerechtelijke incassokosten.


5.     
Geschillen

Uitsluitend de bevoegde rechter te Middelburg is bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen partijen. Het Nederlandse recht is uitsluitend van toepassing.

 

Cadeaubonvoorwaarden


In aanvulling op de Algemene Verkoopvoorwaarden van Trafficpepper vof zijn deze cadeaubonvoorwaarden van toepassing op door Trafficpepper uitgegeven cadeaubon(nen). Door gebruik te maken van een Trafficpepper cadeaubon aanvaardt u deze cadeaubonvoorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

1.   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Trafficpepper uitgegeven cadeaubonnen, zowel elektronische als gedrukte cadeaubonnen, papierencadeaubonnen (hierna gezamenlijk: “cadeaubonnen” genoemd) die worden verkocht door Trafficpepper en door Trafficpepper aangewezen derde partijen.
     
2.   Iedere cadeaubon is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of pincode en/of tekstcode zijn. Iedere cadeaubon wordt slechts éénmaal verstrekt. U dient de cadeaubon, inclusief de code, zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal, waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code, of verlies, waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails, vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Trafficpepper te worden verstrekt. Trafficpepper behoudt zich het recht voor om een cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele cadeaubon (in geval van elektronische cadeaubon de e-mail die door Trafficpepper of een door Trafficpepper aangewezen derde partij aan u is verzonden en waarin de code is opgenomen) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen. Indien een cadeaubon bij een derde partij is gekocht, dient u de kassabon zorgvuldig te bewaren en op verzoek aan Trafficpepper te overleggen..
     
3.   Om een cadeaubon te gebruiken dient u de instructies op de bon volgen.
     
4.   De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u op de cadeaubonnen of in de uiting (e-mail) waarin de code is opgenomen. Iedere cadeaubon is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de Cadeaubon niet meer worden gebruikt.
     
5.   Cadeaubonnen uitgegeven door Trafficpepper en/of door Trafficpepper aangewezen derde partijen zijn uitsluitend inwisselbaar ter zake van aankopen via websites van Trafficpepper (bijvoorbeeld www.wielhanger.nl).
     
6.   Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden.
     
7.   Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte cadeaubon, dient het verschil betaald te worden met één van aangeboden betaalmethoden.
     
8.   In geval Trafficpepper overgaat tot restitutie, op basis van de bepalingen opgenomen in de ‘Retourzendingen’ van (een deel van) de factuurwaarde, zal dat plaatsvinden door terugbetaling in geld.
     
9.   Het is niet toegestaan cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
     
10.   Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van cadeaubonnen wordt ontzegd.
     
11.   Het is niet toegestaan cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven, anders dan na uitdrukkelijke toestemming van Trafficpepper vof.
     
12.   Cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een cadeaubon te raadplegen. Blijft u na ingaan van de wijzigingen cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden.
     
13.   Per bestelling kunt u meerdere cadeaubonnen inwisselen.
     
14.   Heeft u vragen over of opmerkingen over het gebruik van de cadeaubonnen of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen. Trafficpepper zal uw e-mail dan zo spoedig mogelijk behandelen.

 

Versie :   december 2014
       
Rabobank :   180557408
IBAN :   NL70RABO0180557408
KvK :   57132208
BTW :   NL852450977B01
       
©Trafficpepper v.o.f. Alle rechten voorbehouden